Tevékenység
Képgaléria
- Fajtabemutatók:
 Történeti Áttekintés
A társaság közel 60 éves történelmi múltra vezethetõ vissza. A szétszabdalt, elmaradott mezõgazdaság ezen idõszak alatt színvonalas, nagyüzemi mezõgazdasággá, iparszerû termeléssé alakult át. A Battonyai Dózsa Mezõgazdasági Zrt. elõdje szövetkezet volt, amelyet 1948-ban 10 parasztcsalád hozott létre Tompapuszta területén. 1959 telén megkezdõdött a magyar mezõgazdaság átszervezése, aminek hatására az 1960-as kollektivizálás során a taglétszáma több mint 240 fõre bõvült. Földterülete az új belépõ tagok által megnövekedett, így nagyobb területen eredményesebben tudott gazdálkodni, mint az alapító tagok által bevitt eszközökkel és földterülettel.
1968-ban a kívülállók földterületeinek egy részét a szövetkezet felvásárolta a törvényben elõírt vételáron. A föld vételárát az 1992-es kárpótlás során az eredeti tulajdonosok kárpótlási jegy formájában visszakapták, amelyet földre válthattak vissza. A kárpótlási jegy földre való beváltásával a földterület közel 50%-kal csökkent. A szövetkezetnek profilt kellett váltani ahhoz, hogy alkalmazottait foglalkoztatni tudja. Bevezette az integrátori tevékenységet, amelyen keresztül a termeléssel foglalkozók részére mezõgazdasági szolgáltatást végzett.
A rendszerváltás után 1992-ben új típusú szövetkezetté alakult át, mely szövetkezeti forma 1998-ban törvényileg ismét átalakulás elé nézett. Az átalakulásra 5 év állt rendelkezésre. Az 5 éves intervallumon belül a szövetkezeti formából 2000. augusztus 2-án hozták létre a Részvénytársaságot, "amely elõre meghatározott számú és névértékû részvényekbõl álló alaptõkével (jegyzett tõkével) alakul, és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki". A tagok üzletrészei részvénnyé alakultak át. Alapításkor a cégnek 279 millió Ft volt a saját tõkéje. A társaság alaptõkéje (jegyzett tõke) 223.480.000 Ft, amely 22.348 darab egyenként 10.000 Ft névértékû, névre szóló törzsrészvénybõl áll. A Zrt. zártkörûen mûködik, részvényei nyilvános forgalomba való hozatalára nem kerül sor.

 
Battonyai Dózsa Mezőgazdasági Zrt. - H-5830 Battonya Petőfi tér 2. - Tel./Fax: +36(68) 456-119